ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Ползваемост

Проучване: Очаквания за разположението на елементите на страницата. От Майкъл Л. Бърнард.

В настоящия момент, когато уеб дизайнерите създават сайтове, те обикновено се ръководят предварителни планове или от собствената си интуиция, за да определят къде да разположат отделните обекти (навигация, търсене, реклами) на уеб страницата. Предварителните планове, както и интуицията обаче, може би не са най-удачния наичин за определяне на местата на тези обекти. Предварителните планове обикновено се основават на метафората, че една страница прилича на книга, която пък често се оказва неуместна в мрежата, а от друга страна интуицията си е повече или по-малко налучкване. Макар предварителните планове и интуицията да обслужват някаква цел, е необходимо да се знае къде потребителите очакват да се намират уеб обектите върху страницата. Очевидно е, че когато знаем къде потребителите очакват да са разположени обектите, ще можем да правим по-ефективни уеб сайтове.

Това проучване ще отговори на въпроса “Къде да раположим обектите върху страницата?” изследвайки петте най-често срещани вида елементи: 1) групи връзки, които водят към вътрешпните страници на сайта, 2) групи връзки, които водят към външни страници, 3) връзки “Назад към главната страница”, 4) търсене в сайта и 5) рекламни банер(и).

В проучването взеха участие 304 души (121 мъже и 183 жени) с една или повече години опит в Интернет. Средната възраст беше 20 години (имаше участници от 18 до 63 години) с малко над средно образование. Те използват мрежата предимно за обучение и веднага след това просто, за да сърфират.

Процедурата

Като използвахме изображение на екран на браузър, който е разграфен на осем хоризонтални и седем вертикални квадрата на бял фон, ние помолихме участниците да разположат върху решетката картони представляващи различните уеб елементи така както си ги представят върху типичната уеб страница. Картоните можеха да се разполагат по хоризонтала, по вертикала или като се застъпват един друг; имаше възможност да се поставят и върху разчертаните линии.

Картоните бяха с различни размери в зависимост от това, кой обект представляват. Групите връзки към вътрешни страници и към външни сайтове заемаха по три квадрата, търсенето по сайта заемаше два квадрата,а останалите обекти - по един квадрат. Всеки участник имаше по един картон с всеки обект, с изключение на рекламните банери, от който имаха по два картона. Това беше така, защото комерсиалните сайтове обикновено имат два или повече рекламни банера на страница.

Накрая просто изчислихме колко пъти участниците са избрали всеки квадрат, за да разположат в него някой обект. Резултатите са представени по-долу. Всеки полутон отразява колко пъти е бил избиран даден квадрат като очаквана позиция за отделен обект. Колкото по-тъмно син е, толкова повече е бил избиран съответният квадрат (вж. таблицата по-долу).

Chart

Връзки към вътрешни страници

Според фигура 1, повечето участници очакват връзките към вътрешните страници да са разположени изключително в горната лява част на страницата. Едва относително малък брой участници очакват тези линкове да бъдат на друго място - като например дясната страна на страницата.

Location expectation for internal web page links

Фигура 1. Разположение на връзките към вътрешни страници

Връзки към външни сайтове

Според Фигура 2, повечето участници очакват връзките към външни сайтове да са разположени в дясната част на страницата Обаче, малък, но забележим брой участници очакват тези връзки да са в долната лява страна на страницата.

Location expectation for external website links

Фигура 2. Разположение на връзките към външни сайтове.

Връзка “Назад към главната страница”

Според Фигура 3, повечето участници очакват връзката “Назад към главанта страница≵ да е в горния ляв ъгъл на страницата. Това общо взето беше очакван резултат, защото това е стандартното място за поставяне на подобна връзка. Обаче, голям брой участници очакваха тя да бъде разположена центрирано в края на страницата.

Location expectation for "back to home" button

Фигура 3. Разположение на връзката "Назад към главната страница".

Търсене по сайта

Според Фигура 4, повечето участници очакват търсенето по сайта да бъде разположено горе вдясно или долу в центъра на страницата. Подобни очаквания не са изненадващи в предвид факта, че повечето търсачки разполагат полето за търсене в средната, горна част на страницата.

Location expectation for internal search engine

Фигура 4. Разположение на търсенето по сайта.

Рекламни банери

Според Фигура 5, повечето участници очакват рекламите да бъдат в горе в центъра на страницата. По-малко нахора очакват рекламите да бъдат долу в центъра. Обаче, по-интересно би било да се разбере къде хората не очакват да са разположени реклами. Така е, защото вероятно рекламата ще бъде по-ефективна ако е разположена на място, където не се очаква да има реклама. Потребителите често пренебрегват райони, в който предполагат, че има банери. В подкрепа на това мнение, Бенуей (1998) откри, че банерите разположени в горната част на страницата са пренебрегвани по-често от тези в долната.

Location expectation for advertisement banners
Фигура 5. Разположение на рекламните банери

Изводи

Това проучване изследва очакванията за разположениоето на определени обекти върху типичната уеб страница. От резултатите на експеримента става ясно, че потребителите имат определени очаквания относно разположението на тези обекти. Освен това, резултатите показват, че тези очаквания са основани на опита, който имат в мрежата. Резултатите могат да бъдат обобщени както следва: 1) Очакванията за мястото на връзките към вътрешните страници е да са разположени в горната лява част на страницата, 2) връзките към външни сайтове - в дясната част или в долната ляваа част на екрана, 3) връзката “Назад към Главаната страница” - в горния ляв ъгъл или по средата в дъното на страницата, 4) търсенето из сайта - горе в средата на страницата и 5) рекламните банери - в горната част на екрана. Фигура 6 показва комбинация на очакванията за разположението на обектите върху страницата.

General location for the web objects


Фигура 6. Разположение на обектите

Това проучване има и някои ограничения. Първо, макар възрастовата група да беше с доста широки граници повечето участници бяха по-млади. Второ, проучването бе сред хора с доста различен опит в Интернет - от начинаещи ( шест месечен опит) до опитни потребители ( четири или повече години опит ). Затова, едно по-задълбочено проучване ще покаже дали има разлика в очкаванията на различните възрастови групи, катко и между менталните нагласи на личностите с по-голям и по-малък опит. Резултатите от това проучване ще бъдат публикувани в SURL's Usability News.

Библиография

  • Benway, J. P. (1998). Banner blindness: the irony of attention grabbing on the world wide web Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 42nd Annual Meeting, 1, 463-467.